Pogoji uporabe spletne trgovine

1. Opredelitev pojmov in podatki o ponudniku spletne trgovine

»Ponudnik« je HELPY pomožna sredstva za invalidne in bolne osebe d.o.o., Dobrave 7A, 1236 Trzin, matična številka 5335442, št. za DDV 70500410, vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, vložna številka 10548400, naslov za pošiljanje elektronske pošte: info@helpy.si.
»Obiskovalec« je fizična ali pravna oseba, ki je obiskala spletno trgovino, a ni opravila registracije.
»Uporabnik« je fizična ali pravna oseba, ki opravi registracijo v spletni trgovini in ima odprt uporabniški račun.
»Kupec« je uporabnik, ki je opravil nakup blaga v spletni trgovini ali naročilo izdaje medicinsko tehničnega pripomočka
»Potrošnik« je potrošnik v smislu določb Zakona o varstvu potrošnikov.
»Spletna trgovina« je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabniku.

2. Registracija

Velja, da so se uporabniki z vsebino predmetnih splošnih pogojev seznanili pred registracijo, in da so s potrditvijo registracije (tj. oddajo registracijskega obrazca) dali izrecno soglasje k splošnim pogojem.

Ob registraciji v spletno trgovino uporabnik pridobi svoje uporabniško ime in geslo, s katerima se lahko prijavi v svoj uporabniški račun vsakič, ko obišče spletno trgovino. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Uporabniško ime in geslo nedvoumno določata uporabnika in ga povezujeta z vnešenimi podatki. Uporabnik jamči, da so podatki v uporabniškem računu resnični in točni, ter se zavezuje, da bo sam ustrezno posodabljal podatke v svojem uporabniškem računu. Uporabnik z registracijo potrdi in jamči, da je polnoletna in popolno poslovno sposobna oseba oziroma, da je zakoniti zastopnik pravne osebe ali da je s strani pravne osebe pooblaščen za registracijo v spletno trgovino in opravljanje nakupov v spletni trgovini.

Ponudnik ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob izpolnjevanju registracijskega obrazca spletne trgovine oziroma ob naknadnem spreminjanju ali dopolnjevanju podatkov v uporabniškem računu.

Uporabnik se zavezuje, da se bo pred vsako oddajo naročila seznanil z vsakokratno veljavnimi splošnimi pogoji nakupa z uporabo spletne povezave v postopku naročila. Z oddajo naročila velja, da se je uporabnik seznanil z veljavnimi splošnimi pogoji nakupa in da jih sprejema.

Uporabnik lahko ob vsakem trenutku prekliče svojo registracijo iz baze spletne trgovine z ustreznim sporočilom ponudniku na info@helpy.si. Po dokončni potrditvi preklica registracije bodo iz seznama uporabnikov izbrisani vsi podatki uporabnika. V skladu z veljavno zakonodajo pa bo ponudnik hranil izdane račune za opravljene nakupe in s tem obvezne podatke (ime, priimek, naslov, poštno številko, kraj, telefonsko številko ter pri pravnih osebah še firmo in davčno številko podjetja). S preklicem registracije uporabnik izgubi pravico do nakupa v spletni trgovini, pri čemer preklic registracije nima vpliva na predhodno oddana naročila.

3. Naročilo, odstop od nakupa in vračilo blaga

Tehnični postopek za oddajo naročila oziroma sklenitev pogodbe ter prepoznavanje in odpravo napak pred oddajo naročila je razviden iz zavihka »Kako naročiti« na spletni strani spletne trgovine.

Spletna trgovina posluje v slovenskem jeziku.

Ponudnik prejem naročila v elektronski obliki takoj potrdi s potrdilom o prejemu v elektronski obliki, ki ga pošlje na naslov elektronske pošte, ki jo je uporabnik navedel v registracijskem obrazcu oziroma v svojem uporabniškem računu. Naročilo (oziroma potrdilo o prejemu) se šteje za prejeto, ko je ponudniku (oziroma uporabniku) omogočen dostop do njega, prodajna pogodba med spletno trgovino in uporabnikom pa je sklenjena, ko uporabnik prejme elektronsko sporočilo spletne trgovine o potrditvi njegovega naročila. Z nakupom blaga uporabnik postane tudi kupec.
Naročilo je v elektronski obliki shranjeno na strežniku spletne trgovine in uporabniku dostopno v njegovem uporabniškem računu od trenutka ponudnikove potrditve naročila dalje, predmetni splošni pogoji pa neprestano na spletni strani spletne trgovine. Naročilo in splošne pogoje lahko uporabnik natisne, potrošnik pa lahko kadarkoli v času veljavnosti njegovega uporabniškega računa zahteva predložitev pogodbenih pogojev na papirju. Ponudnik izda uporabniku specificiran račun v fizični obliki in mu ga posreduje skupaj z dostavo blaga.

Potrošnik ima pravico, da v štirinajstih dneh ponudniku sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Navedeni štirinajstdnevni rok teče od dneva, ko je potrošnik sprejel blago. Prejeto blago mora potrošnik vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe v primeru naročila, katerega predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe. Ponudnik vrača kupnino izključno na osebni ali poslovni račun uporabnika oziroma kupca.

4. Naročilo za izdajo medicinsko tehničnega pripomočka na podlagi naročilnice pooblaščenega zdravnika

Pri naročanju izdaje medicinsko tehničnega pripomočka mora uporabnik v naročilu za izdajo navesti številko naročilnice potrjene s strani pooblaščenega zdravnika in številko kartice zdravstvenega zavarovanja. Ponudnik v On-line sistemu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije preveri veljavnost naročilnice in veljavnost osnovnega in dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Uporabnik s tem izrecno soglaša in dovoli uporabo osebnih podatkov v ta namen. Na podlagi podatkov iz naročilnice ponudnik preveri ali je uporabnik naročil ustrezen medicinsko tehnični pripomoček. Če so izpolnjeni vsi navedeni pogoji, ponudnik potrdi naročilo in medicinsko tehnični pripomoček naročniku dostavi na naslov, ki ga je naročnik navedel v naročilu. Dostava se izvaja samo na območju Republike Slovenije. Ob predaji blaga mora naročnik dostavljalcu izročiti originalno naročilnico in omogočiti odčitanje kartice zdravstvenega zavarovanja. Izdaja medicinsko tehničnega pripomočka se evidentira v sistemu On-line Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zagotavlja zavarovanim osebam medicinsko tehnične pripomočke po standardni ceni in kakovosti brez dodatnih neposrednih doplačil. Če uporabnik naroči izdajo nad-standardnega medicinsko tehničnega pripomočka, mora sam doplačati razliko do njegove polne cene.

Medicinsko tehnične pripomočke dostavlja neposredno ponudnik. Stroškov dostave ni.
V kolikor ta točka ne določa drugače, veljajo ostala določila teh splošnih pogojev.

5. Cene

Uporabnik plača blago po cenah, ki so veljale v trenutku oddaje naročila. Vse cene so izražene v EUR in vsebujejo DDV, ne pa stroškov dostave ali kakršnikoli drugih dajatev ali pristojbin, v kolikor ni izrecno navedeno drugače. Navedene cene veljajo le za nakupe v spletni trgovini in se lahko razlikujejo od cen v ponudnikovih prodajalnah.

6. Dostava

Ponudnik se zavezuje naročeno blago dostaviti v roku 2-3 delovne dni od dneva potrditve naročila v diskretni embalaži. V primeru da naročenega blaga ni na zalogi ga bomo dostavili v roku 30 delovnih dni od prejema naročila. Stroški dostave so odvisni od zneska naročila in sicer krije naročnik stroške do vrednosti naročila 25,00 €, ki znašajo 2,50 € in stroške dostave 3,00 € do vrednosti naročila 50,00 € prav tako krije naročnik. Medtem ko je dostava brezplačna oziroma jo krije ponudnik za vsa naročila, ki so nad zneskom 50,00 €. Naročeno blago bo naročniku dostavila dostavna služba GLS d.o.o. Na uporabnikovo zahtevo ponudnik naročeno blago posebej zavije. Takšno zavijanje ponudnik uporabniku posebej zaračuna do višine dejanskih stroškov.

7. Odgovornost za podatke v spletni trgovini

Ponudnik si bo po svojih najboljših močeh prizadeval za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini, vendar pa si pridržuje pravico, da se posamezni dejanski podatki ne ujemajo s podatki spletne trgovine. Če je posamezna lastnost v zvezi z izdelkom bistvena okoliščina zaradi katere uporabnik naroča določen izdelek, ker sicer blaga ne bi naročil, mora pred naročilom pri ponudniku preveriti ali ima izdelek dejansko to lastnost, sicer se kasneje na to ne more več sklicevati. Dodatne informacije o izdelkih, ki jih je mogoče naročiti v spletni trgovini, lahko uporabnik pridobi tudi preko spletnega obrazca na spletnih straneh ponudnika, v rubriki »Vprašajte za nasvet«, kjer vnese svoje ime in priimek, elektronski naslov in svoje vprašanje. Odgovor dobi uporabnik v nekaj dneh. – (rdeči tekst dodajam kot opcijo, odvisem je od tega ali lahko zagotovite tak spletni obrazec ali ne. V nasprotnem primeru se lahko namesto spletnega obrazca doda, da se dodatne informacije lahko dobijo po elektronski pošti na naslovu info@helpy.si.)

Fotografije izdelkov v spletni trgovini so simbolične.

8. Pritožbe, spori in uporaba prava

Za primere eventualnih napak na blagu in zahtevkov v zvezi z njimi se za razmerja s potrošniki uporabljajo določbe Zakona o varstvu potrošnikov za potrošnike, za gospodarske in druge subjekte pa določbe Obligacijskega zakonika. Uporabnik oziroma kupec mora ustrezen zahtevek ponudniku dati pisno po pošti ali preko elektronske pošte, na naslov ponudnika, kot je naveden v 1. točki teh splošnih pogojev.

Ponudnik si bo prizadeval vse morebitne spore rešiti po mirni poti. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Ponudnik in uporabnik oziroma kupec, kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.
Za vse spore med ponudnikom in uporabniki oziroma kupci, se uporablja slovensko materialno in procesno pravo. Ne uporabljajo se pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi določala uporabo drugega prava.

9. Spremembe splošnih pogojev

Ponudnik lahko kadar koli spremeni te splošne pogoje. O spremembi splošnih pogojev bodo uporabniki obveščeni na spletni strani ponudnika. Uporabnik se je dolžan ob vsakokratnem naročilu seznaniti z veljavnimi splošnimi pogoji. V primeru spora veljajo splošni pogoji, ki so veljali v trenutku naročila blaga.

10. Končna določba

Ti splošni pogoji so del vsake pogodbe med ponudnikom in uporabnikom oziroma kupcem.
Predmetni splošni pogoji pričnejo veljati dne 15.2.2012.

Z začetkom veljavnosti teh splošnih pogojev prenehajo veljati splošni pogoji z dne 08.06.2010.

Košarica  

Ni izdelkov

Poštnina 0,00 €
Skupaj 0,00 €

Košarica K blagajni

Certifikat odličnosti